อย.เผยหามขายยาผานเว็บไซต ผูขายมีความผิด ผูบริโภคมีความเสี่ยง
ที่มา www.oryor.com

อย.ชี้ขายยาทางเว็บไซตมีความผิด และหากมีการโฆษณาขายยา จะตองขออนุญาตกอน ยาอันตรายไมสามารถโฆษณาได หามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก พรอมเตือนผูบริโภคอยาซื้อยาจาก เว็บไซต เพราะเสี่ยงอันตรายทั้งอาจไดรับยาปลอม ยาไมมีคุณภาพ และผลขางเคียงจากยา

online-shopping

ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษก อย. เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรับการรองเรียนจากผูบริโภคขอใหตรวจสอบ การโฆษณาขายยาทางเว็บไซต www.lazada.co.th พบมีการขายยาและโฆษณา Benzac 5% ละลายหัว สิวเสี้ยน สิวหัวดํา สิวหัวขาว 60 mg. , Differin + Benzac 2.5% และผลิตภัณฑยาอื่น ๆ อีกเปนจํานวน มาก นั้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 อย.จึงไดตรวจสอบ www.lazada.co.th พบการโฆษณาผลิตภัณฑ ยา จํานวน 8 ผลิตภัณฑ ไดแก 1) สกินอเรน 2) ฮีรูดอยด 3) แบลคมอรส ไบโอ ซี 4) เบนแซค เอซี 5 5) ดิฟ เฟอริน 6) เรติน-เอ 7) ไทเกอร บาลม 8) คลีน แอนด แคร โดยทั้ง 8 ผลิตภัณฑไดปรากฏภาพผลิตภัณฑ และชองทางการติดตอเพิ่มเติม ถือเปนการโฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาต แสดงสรรพคุณยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ และโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก ทั้งนี้ ผูโฆษณาและผูรับอนุญาตซึ่งเปนเจาของ ผลิตภัณฑตองไดรับโทษเชนเดียวกัน โดย อย. ไดมีหนังสือแจงระงับและเปรียบเทียบปรับกับผูกระทําผิดทุก รายแลว

นอกจากนี้ อย.ยังไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับโฆษณาและขายผลิตภัณฑสุขภาพผานทาง Social media เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ที่ผานมา พบวามีการโฆษณาและขาย ผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน 174 เรื่อง จัดเปนผลิตภัณฑยา 35 เรื่อง ซึ่งมีการดําเนินการแลวทุกเรื่อง เชน ทําหนังสือแจงปดเว็บไซตไปที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะรายที่เขาขายความผิด ตาม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรพ.ศ.2550 ม.14(1) และ ม.20 แจง ระงับโฆษณาและเปรียบเทียบปรับ รวมถึงสงเรื่องให กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อสืบหาผูกระทําผิด เพื่อขยายผลไปยังแหลงผลิตและจําหนาย ตอไปดวย

Internet

รองเลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา ยาถือเปนสินคาที่ไมใชสินคาทั่วไป ไมอนุญาตใหขายใน เว็บไซต หรือนอกสถานที่ขายยาได โดยผูที่จะขายยาตองมีใบอนุญาต ตองจําหนายโดยเภสัชกรเทานั้น และ หากตองการโฆษณาขายยาตองไดรับอนุญาตกอน ซึ่งกฎหมายยังกําหนดประเภทของยาไวชัดเจน เชน หาม โฆษณาขายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ การขายยาควบคุมพิเศษตองมีใบสั่งยาจากแพทย ยกเวนเฉพาะ การขายยาสามัญประจําบานเทานั้น ที่ไมตองมีใบอนุญาตขายยา ซึ่งการกระทําผิดจากการขายยา มีหลาย กรณี เชน ขายยา แผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 1 หมื่นบาท หรือการโฆษณาโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท เปนตน ทั้งนี้วัตถุประสงคของการ ขายยาในสถานประกอบการที่ไดรับการอนุญาต เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองความปลอดภัย จึงตองมี เภสัชกรประจําราน ในการซักถามประวัติ การแพยา เปนตน จึงขอเตือนประชาชนวา ยามีทั้งคุณและโทษ ไมควรซื้อยาตามอินเทอรเน็ต หรือทางเว็บไซตตาง ๆ เพราะเสี่ยงทั้งไดรับยาปลอม ยาไมมีคุณภาพ หรือ ไดรับผลขางเคียงจากยา จนอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได

ตามไปอ่านได้ที่นี่

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา