รายชื่อเจ้าหน้าที่ 2559

รายชื่อเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 ข้าราชการ 30 คน     พนักงานราชการ 1 คน

ลูกจ้างโครงการ 14 คน

หัวหน้ากลุ่มงานฯ นายอิศรา  นานาวิชิต เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มงานฯ นางนฤมล  ขันตีกุล เภสัชกรชำนาญการ
 @ งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านบริการสุขภาพ
งานควบคุมกำกับมาตรฐานของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด (One Stop Service Center)
(Pre-marketing) นางจันทนา  วิสุทธิกุล เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้างาน Pre-marketing
นายประวิทย์  สุวรรณ เภสัชกรชำนาญการ งานอนุญาตอาหาร
นางสาวธนลักษณ์  เทพเทพา เภสัชกรชำนาญการ งานอนุญาตร้านยา
นางสาวจิตติมา  ชีวะตระกุลพงษ์ เภสัชกรชำนาญการ งานอนุญาตเครื่องสำอาง
นางวรรณพร  ทิพปภาดิลก เภสัชกรชำนาญการ งานอนุญาตสถานพยาบาล
งานควบคุมกำกับมาตรฐานของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด
(Post-marketing)
นางนฤมล  ขันตีกุล เภสัชกรชำนาญการ  หัวหน้างาน Post-marketing
นางดวงธิดา  กนิษฐสวัสดิ์ เภสัชกรชำนาญการ งานตรวจGMP
นางอุบล  ธาราวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานตรวจ Primary GMP
นางไพลิน  ชัยมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานตรวจ Primary GMP
นายมโนรมภ์  สินธพอาชากุล เภสัชกรชำนาญการ งานตรวจร้านขายยา
นายนพพล สมปัน นักวิชาการสาธารณสุข งานตรวจGMP , งานเฝ้าระวังสื่อโฆษณา
นางสาวนัทธินี  วัฒนวราสันติ์ เภสัชกรชำนาญการ  งานวัตถุเสพติด, งานเครื่องมือแพทย์, งานเฝ้าระวังสื่อโฆษณา
นายประกาศิต  มหาวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ งานตรวจร้านขายยา
นายกิตติกานต์ มงคลศิริ เภสัชกรปฎิบัติการ งานPost ผลิตภัณฑ์สุขภาพ,งานวัตถุอันตราย,งานเฝ้าระวังสื่อโฆษณา
นางนลินาถ จ่าภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางแพรวพรรณ  ดีพลภักดิ์ จพง.เภสัชกรรมชำนาญงาน งานหน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
งานมาตรฐานสถานพยาบาล
นายพัฒนา  ศรชัย เภสัชกรชำนาญการ งานสถานพยาบาล , งานเครื่องมือแพทย์
นางรำไพพรรณ ไชยานะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน งานสถานพยาบาล , งานสารบรรณ
 @ งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
นายพิสณฑ์  ศรีบัณฑิต เภสัชกรชำนาญการ
นางสลิลลา มูลแก้ว เภสัชกรชำนาญการ
นางนลินาถ จ่าภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 @ งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์
นายมโนรมภ์  สินธพอาชากุล เภสัชกรชำนาญการ
นายประกาศิต  มหาวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ
นายพิรุณ  อินตา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 @ งานพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและบริการวิชาการ
นางนฤมล  ขันตีกุล เภสัชกรชำนาญการ งานพัฒนากลยุทธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
นางสาวดาวทิพย์  จิรนิวาตานนท์ เภสัชกรปฎิบัติการ งานพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข , อย.น้อย
นายพิสณฑ์  ศรีบัณฑิต เภสัชกรชำนาญการ งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาด้านอาการไม่พึงประสงค์และความปลอดภัยขากการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นายมโนรมภ์  สินธพอาชากุล เภสัชกรชำนาญการ งานฝึกนักศึกษา,วิชาการความรู้
นางดวงธิดา  กนิษฐสวัสดิ์ เภสัชกรชำนาญการ งานฝึกนักศึกษา,วิชาการความรู้
นางสาวนัทธินี  วัฒนวราสันติ์ เภสัชกรชำนาญการ งานจัดการระบบสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
นายนพพล สมปัน นักวิชาการสาธารณสุข งานจัดการระบบสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 @ งานธุรกิจบริการสุขภาพ
นายพลแก้ว  วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวอัญชญา  ดุจจานุทัศน์ เภสัชกรชำนาญการ
นางพรทิพย์  มธุรวาทิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 @ งานด่านอาหารและยา
นางสาวทิพากร  วังคะวงษ์ เภสัชกรชำนาญการ
นายโสพันธ์ บวรสิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  ลูกจ้างโครงการ 12 คน

นางพัชรา  อินธิยะ ลูกจ้างประจำ ยาตำราหลวง
นางศิริรุ่ง  ซาวปัน ลูกจ้างชั่วคราว ยาตำราหลวง
นายพัฒนวิทย์  เกยูรวงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ Mobile Unit
นางสาวอินทุอร  อุทัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ Mobile Unit
นางสาววทัญญุตา วาทกานต์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ Mobile Unit
นายชนะวงค์  กาวิรส นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พนักงานขับรถ Mobile
นางวิรัลพัชร   ปินะถา เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์บริการฯ งานPre
นางสาวปิยะนุช ปัญญา เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์บริการฯ งานPost
นางสาวปิยะฉัตร  สาหัสชาติ เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจสุขภาพ งานธุรกิจบริการสุขภาพ
นางสาวอัญชรา ปัญโย เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจสุขภาพ งานธุรกิจบริการสุขภาพ
นางสาวนิโลบล แก้วพรหม เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจสุขภาพ งานธุรกิจบริการสุขภาพ
นางสาวจารุวรรณ  ชมภูเทพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานด่านอาหารและยา
นางสาวยุภาพร  ใจประจงภูมิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานด่านอาหารและยา
นาสาววิชชุรีย์    เจริญเดช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานด่านอาหารและยา

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา