พระราชบัญญัติใหม่ !!!

พระราชบัญญัติฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ฉบับ มีดังนี้

๑. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่พรบ.วัตถุออกฤทธิ์2559

๒. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่พรบ.สถานพยาบาล2559

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา