การดำเนินงานหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การดำเนินงานหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เขตภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2557

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ยา เครื่องสำอาง ด้านเคมี และด้านจุลินทรีย์

หน่วยเคลื่อนที่ฯ ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ทั้งหมด 9,928 รายการ ตกมาตรฐานทั้งสิ้น 426 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.29  ซึ่งแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 9,325 รายการ โดยตกมาตรฐาน 326 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.50 และตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์603 รายการ โดยตกมาตรฐาน 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.58

 

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเคมี และด้านจุลินทรีย์

การตรวจวิเคราะห์ จำนวนทั้งหมด(รายการ) ตกมาตรฐาน
จำนวน ร้อยละ
เคมี 9,325 326 3.50
จุลินทรีย์ 603 100 16.58
รวม 9,928 426 4.29

 

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเคมี แยกตามชนิดของสารปนเปื้อน

การตรวจวิเคราะห์ จำนวนตัวอย่างที่ตรวจ (รายการ) ตกมาตรฐาน ผ่านมาตรฐานร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
อาหาร 8,966 230 2.57 97.43
สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง 3,082 6 0.20 99.80
บอแรกซ์ 1,247 0 0.00 100.00
สารกันรา 1,039 29 2.79 97.21
สารฟอกขาว 1,000 0 0.00 100.00
ฟอร์มาลีน 1,094 43 3.93     96.07
แอฟลาท๊อกซิน 268 3 1.12 98.88
สารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหาร 771 111 14.40 85.60
สารเร่งเนื้อแดง 361 0 0.00 100.00
สีสังเคราะห์ 104 38 36.54 63.46
เครื่องสำอาง 57 16 28.07 71.93
ไฮโดรควิโนน 22 2 9.09 90.91
กรดวิตามินเอ 18 6 33.33 66.66
ปรอทแอมโมเนีย 17 8 47.06 52.94
ยา 76 23 30.26 69.74
สเตียรอยด์ 76 23 30.26 69.74
เกลือ 226 57 25.22 74.78
ปริมาณไอโอดีน 226 57 25.22 74.78
รวม 9,325 326 3.50 96.50

 

ผลการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง

ลำดับที่ สถานที่ จำนวน (ครั้ง)
1 งานมหกรรม 12
2 ตลาด 61
3 ร้านอาหาร ร้านค้าแผงลอยร้านชำ 78
4 สถานศึกษา 95
5 สถานที่ราชการ 32
6 ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 22
7 โรงงาน สถานที่ผลิตอาหาร 44
รวม 344

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา